Dodatek mieszkaniowy
na nowych zasadach

Zmiana definicja dochodu. Podstawa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wprowadzono nowy sposób ustalania kryterium dochodowego, jak i wyliczenia dochodów.
Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:
– zmiana definicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas
do najniższej emerytury.
– nowe druki wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach.
Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek mieszkaniowy jest formą
pomocy przeznaczoną m.in. dla osób:
– posiadających tytuł prawny do lokalu;
– zamieszkujących lokale mieszkalne
spełniające kryterium metrażowe;
– spełniających kryterium dochodowe.
Kryterium dochodowe
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo:
• prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
• samodzielnie zajmującą lokal
mieszkalny,
• lub gospodarstwo prowadzone
przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania
w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających
nieodpłatne całodobowe utrzymanie.
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego uwzględnia
się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył:
– 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym,
– 30% w gospodarstwie wieloosobowym.
Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi:
– 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
– 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochód
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
Za dochód uważa się:
1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.
27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.
3)), pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone
do kosztów uzyskania przychodu oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.
3. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz obejmuje kilkanaście pozycji.
Kryterium metrażowe
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową,
o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
i kuchni w powierzchni użytkowej tego
lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa
lokalu nie może przekraczać dla:
1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.
Dodatek przyznawany jest na wniosek zainteresowanego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
w drodze decyzji administracyjnej.
Dodatek energetyczny
Kolejną formą pomocy państwa dla
osób posiadających problemy finansowe jest dodatek energetyczny. Świadczenie zostało wprowadzone nowelizacją Prawa energetycznego uchwaloną 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 984). Jest ono zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek
energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat
w granicach kwot określonych na ten
cel w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny przysługuje
tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej i jest przyznawany w formie
ryczałtu.
Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania i wszelkich kryteriach przyznawania finansowej pomocy państwa, związane z indywidualnymi sytuacjami życiowymi, zainteresowani uzyskają w:
Referacie Świadczeń Rodzinnych,
ul. Wyzwolenia 17 (wejście boczne
budynku PUP),
41-103 Siemianowice Śląskie.
Telefon: 32 730-11-69.
Za m.in. https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy
MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2021 2