Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną
na mieszkanie (2 pokoje) znajdujące się na 1 kondygnacji budynku przy
ul. Szymanowskiego 12/1a – o powierzchni 58,63m2+3,30m2=61,93m2

W związku z powyższym do dnia 31.05.2024 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty
(
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU SZYMANOWSKIEGO 12/1a”) zawierające:
– proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 (proponowana stawka musi być krotnością stawki minimalnej
obowiązującej na przedmiotowej nieruchomości tj. 3,50zł/m
2),
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
– oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
– zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,
– oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, bądź pozostawienie środków na jego odnowienie.
Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 21,00 zł/m2/m-c (tj. 6 krotność stawki minimalnej)
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za:
– centralne ogrzewanie (2,00 zł/m2+VAT),
– wodę i kanalizację w wys. 18,25 zł/m3+VAT zimna woda, ciepła woda – 18,25 zł/m3 +VAT (zimna woda) + 92,30zł/m3 brutto podgrzanie,
– wywóz nieczystości (35,70zł/osoba),
– opłata stała z tytułu dostawy ciepłej wody 12,20 zł/mc+VAT,
– opłat stałych z tytułu dostawy wody 4,10zł/mc,
– konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej – 4,00 zł/mc,
– anteny zbiorczej 8,00 zł/mc
– fundusz remontowy podstawowy 1,10 zł/m2/m-c,
– fundusz remontowy centralny 1,30 zł/m2/m-c,
– utrzymanie mienia wspólnego 0,20 zł/m2/m-c,
– opłata przekształceniowa 7,64zł/m-c,
– podatek od nieruchomości 13,36 zł/m-c,
Które naliczane będą dodatkowo.

Mieszkanie wyposażone jest m.in. w biały montaż, drzwi wewnętrzne, panele.
Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim pod rygorem jej natychmiastowego wypowiedzenia.
Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie dwóch kaucji:
1. w wysokości 100 zł/m2 +VAT stanowiącej zabezpieczenie z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego oraz zapewniającej przywrócenie mieszkania do stanu pierwotnego.
2. zabezpieczającej przyszłe płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za media,
Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, pod numerem
tel. 032-6091-496.

Mieszkanie można oglądać od 25 kwietnia 2024 roku po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla Bańgów pod numerem tel. 032-2281-301.