Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną

na teren z przeznaczeniem pod parking znajdujący się na os. Bańgów
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie – o powierzchni 2 759,82m
2

Na przedmiotowym terenie znajduje się obecnie parking strzeżony.

W związku z powyższym do dnia 10.06.2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty
(
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA DZIERŻAWY TERENU PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE”) zawierające:

– proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,

– Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy, numer telefonu oraz numer NIP,

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 1,80 zł/m2/m-c.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat za wywóz nieczystości.

Umowa dzierżawy wyklucza możliwość poddzierżawy terenu osobom trzecim pod rygorem jej natychmiastowego wypowiedzenia.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy terenu jest wniesienie kaucji zabezpieczającej przyszłe płatności,
w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu.

Teren zostanie udostępniony dzierżawcy od 1 lipca 2022 roku.

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów i wyłoni dzierżawcę terenu. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, pod numerem
tel. 032-6091-496.