CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

W związku z obowiązkiem złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
do dnia 30 czerwca 2022 roku Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w przypadku budynków wielorodzinnych
obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa tylko i wyłącznie na podmiocie zarządzającym budynkiem tj. SSM.

W dniu 19 kwietnia 2022 roku przedmiotowe deklaracje zostały złożone w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.