Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną

na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku przy

ul. Jagiełły 39d/3a – o powierzchni 30,64m2

Mieszkanie posiada 1 pokój, kuchnię bez okna, łazienkę z umywalką i WC, prysznic w części wspólnej dla 4 mieszkań.

W związku z powyższym do dnia 16.09.2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty
(
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU JAGIEŁŁY 39D/3A”) zawierające:

– proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,

– Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,

– oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

– zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,

– oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, bądź pozostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 9,80 zł/m2/m-c.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat za:

– centralne ogrzewanie,

– wodę i kanalizację wg zużycia,

– wywóz nieczystości 25,95zł/os,

– opłat stałych z tytułu dostawy wody, konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej, anteny zbiorczej, oraz wpłat na fundusz remontowy podstawowy, fundusz remontowy centralny-celowy, utrzymania mienia wspólnego, opłaty przekształceniowej gruntu i podatku od nieruchomości –ok.150zł/m-c.

Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim pod rygorem jej natychmiastowego wypowiedzenia.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej przyszłe płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za media,

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, pod numerem
tel. 032-6091-496.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla Węzłowiec pod numerem tel. 032-2285-252.