REGULAMIN

dotyczący warunków umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informacji w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§1.

Niniejszy regulamin ustalony został m.in. w celu:

1) uregulowania zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informacji, wynajmowania miejsc pod reklamy, instalowania nośników reklam i informacyjno-reklamowych, prowadzenia działalności reklamowej i informacyjnej na gruntach i obiektach budowlanych stanowiących własność Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz będących w jej wieczystym użytkowaniu i zarządzie;

2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych reklam, zainstalowanych nośników reklam i informacji oraz ich usuwania;

3) zadbania o estetykę osiedli.

§2.

Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

1) Spółdzielnia – Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa;

2) Zarząd – Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

3) Reklamodawca– osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, organizacje oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy, zainstalowaniem nośników reklam i informacji;

4) Rada Osiedla – Rada Osiedla organ społeczny działający na danym osiedlu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

5) regulamin – oznacza niniejszy regulamin w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informacji w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

6) zasoby spółdzielni – budynki mieszkalne, pawilony handlowo-usługowe, pozostałe obiekty i tereny będące w zarządzie spółdzielni;

7) reklama – każdy przekaz reklamowy zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;

8) nośniki reklam i informacji:

a) nośniki reklam – tablice i billboardy, litery przestrzenne 3D, pneumatyczne (dmuchane), mobilne (reklamopojazd, przyczepa z reklamą);

b) nośniki informacyjno – reklamowe – neony, słupy i tablice ogłoszeniowe, kasetony z podświetleniem lub bez podświetlenia, wyświetlacze LED, flagi, maszty, stojaczki, ekspozytory, potykacze, banery, siatki, banery w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami, itp.

9) szyld – oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w lokalu lub budynku, wskazujące rodzaj tej działalności, umieszczone na elewacji w obrębie lokalu lub w obrębie wejścia do budynku ;

10) umowa – oznacza umowę zawartą zgodnie z regulaminem pomiędzy Reklamodawcą (zainteresowanym podmiotem, zleceniodawcą) a Spółdzielnią;

11) Administrator – oznacza Administrację osiedla lub bazy.

§3.

1. Właścicielowi, najemcy lokalu oraz dzierżawcy terenu przysługuje nieodpłatnie jeden szyld o charakterze informacyjnym o maksymalnych wymiarach 50 cm x 60 cm umieszczony w odległości najdalej 1,50 m od wejścia do lokalu, w przypadku dzierżawy terenu szyld może być umieszczony w formie wolnostojącej lub na ogrodzeniu.

2. Umieszczanie reklam oraz instalowanie nośników reklam i informacji
w zasobach Spółdzielni jest płatne wg obowiązujących stawek i wymaga zgody Zarządu, której to zgody Zarząd może udzielić na uprzednio złożony pisemny wniosek Reklamodawcy.

3. Zarząd przed podjęciem decyzji może skierować złożony przez Reklamodawcę wniosek do zaopiniowania przez Radę Osiedla.

4. Rada Osiedla opiniuje wniosek Reklamodawcy pod kątem wpływu ewentualnej reklamy na estetykę osiedla.

5. Reklamy umieszczone w witrynach lokali od strony wewnętrznej, nie wymagają zgody Zarządu i nie są płatne, natomiast wszystkie formy reklamy umieszczane po zewnętrznej stronie witryn lub na okratowaniu, podlegają opłatom tak jak reklamy na elewacji.

6. W przypadku dużego zainteresowania osób fizycznych i prawnych obiektami lub terenami nadającymi się do celów reklamowych, Zarząd organizuje przetarg w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

§4.

1. Administrator jest zobowiązany do zgłaszania Zarządowi na bieżąco:

a) zmian zauważonych w usytuowaniu reklam, nośników reklam i informacji na terenie osiedla;

b) reklam, nośników reklam i informacji umieszczonych i zainstalowanych na osiedlu bez zgody Zarządu.

2. Administrator jest zobowiązany do sporządzania corocznych wykazów reklam, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy
i informacji znajdujących się na danym osiedlu. Wykaz ten powinien obejmować reklamy aktualne oraz te usunięte w ciągu roku.

3. Wykaz sporządzany przez Administratora powinien zawierać:

– podstawowe dane Reklamodawcy niezbędne do wystawienia faktury ,

– miejsce umieszczenia reklamy wraz z dokumentacją fotograficzną,

– dokładny wymiar reklamy,

– informację o dokładnym okresie jej umieszczenia,

– informację o dacie jej usunięcia.

§5.

1. Reklamy, których treść lub sposób przedstawienia sprzeczne są z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, nie mogą być eksponowane.

2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

§6.

1. Lokalizacja nośnika reklam i informacji, przede wszystkim świetlnego lub dźwiękowego, nie może powodować szkodliwych bądź uciążliwych skutków dla mieszkańców osiedla i otoczenia.

2. Wygląd nośników reklam i informacji oraz sposób ich wykonania nie może obniżać walorów estetycznych obiektu i terenu, a przede wszystkim nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

3. Ze względu na infrastrukturę terenu, instalacje w budynku oraz inne zagrożenia, które mogą mieć miejsce podczas instalacji nośnika reklam
i informacji, sposób wykonania instalacji musi być bezpieczny i zgodny
z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo budowlane.

4. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z niewłaściwym lub niezgodnym z prawem zainstalowaniem i użytkowaniem nośnika reklam i informacji.

5. Za estetykę reklamy oraz nośnika reklam i informacji, ich stan techniczny
i konserwację, ponosi odpowiedzialność reklamodawca. Gdy wskutek działań czynników zewnętrznych nastąpi uszkodzenie reklamy lub nośnika reklam
i informacji, spółdzielnia może domagać się od reklamodawcy ich naprawy, wymiany lub usunięcia, pod rygorem wykonania tych czynności przez Spółdzielnię na koszt Reklamodawcy.

6. W przypadku potrzeby pobierania energii elektrycznej, Reklamodawca może być zobowiązany do zamontowania licznika poboru energii elektrycznej.

7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Reklamodawca jest zobowiązany do usunięcia reklamy w terminie 14 dni, oraz do przywrócenia miejsca po instalacji nośnika reklam i informacji do stanu pierwotnego i przekazania go Administratorowi potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

8. W przypadku odmowy przywrócenia stanu pierwotnego miejsca instalacji nośnika reklam i informacji lub niedotrzymania terminu określonego w umowie na jego dokonanie, Zarząd przywróci stan pierwotny na koszt i ryzyko Reklamodawcy.

§7.

Reklamodawca zainteresowany umieszczeniem reklamy, nośnika reklam
i informacji w zasobach Spółdzielni, składa do Zarządu pisemny wniosek, który powinien zawierać m.in. następujące informacje:

1) podstawowe dane Reklamodawcy niezbędne do wystawienia faktury;

2) proponowane miejsce umieszczenia reklamy;

3) proponowaną jej formę;

4) treść informacji zawartych w reklamie;

5) wielkość, rozmiar reklamy;

6) szkic reklamy i sposób jej montażu, np. w formie wizualizacji;

7) wymagania techniczne dla nośnika reklam i informacji;

8) projekt budowlany lub opinię plastyka miejskiego;

9) inne informacje zależne od typu nośnika reklam, które są niezbędne dla realizacji wniosku;

10) zgodę właściciela/najemcy lokalu w przypadku gdy Reklamodawca jest podnajemcą.

§8.

1. Odmowa wyrażenia zgody na realizację wniosku Reklamodawcy (na umieszczenie reklamy, nośnika reklam i informacji) nie wymaga uzasadnienia.

§9.

1. Przedmiot reklamy, wysokość opłaty, sposób jej waloryzacji, termin płatności, okres najmu, prawa i obowiązki Reklamodawcy oraz spółdzielni określają postanowienia umowy, którą Spółdzielnia zawiera z Reklamodawcą.

2. Umowa może być rozwiązana przez Zarząd w trybie natychmiastowym
w przypadku:

1) utrzymywania nośnika reklam w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia pomimo bezskutecznych wezwań Spółdzielni do usunięcia zagrożenia,

2) zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje,

3) wykorzystywaniu nośnika reklam niezgodnie z umową,

4) wynajęcia, oddania w bezpłatne użytkowanie lub poddzierżawienia, przez Reklamodawcę nośnika reklam i informacji osobom trzecim bez zgody Zarządu.

§10.

1. Wysokość opłat z tytułu umieszczania reklam, nośników reklam i informacji będących przedmiotem regulaminu ustala Zarząd.

2. Opłata uiszczana będzie raz w roku po otrzymaniu przez Reklamodawcę faktury od Spółdzielni.

3. Reklamodawcy, którzy nie zawarli ze Spółdzielnią umowy, zostają obciążeni przez Spółdzielnię na podstawie wykazów sporządzanych przez Administratora raz w roku.

4. W przypadku podnajemców lokali oraz poddzierżawców terenu, o których nie został poinformowany Zarząd, roczną opłatą za reklamę zostaną obciążone osoby, które są właścicielami lokalu lub posiadają podpisaną umowę najmu lub dzierżawy ze Spółdzielnią.

5. Reklamodawca, któremu przysługuje jeden szyld o charakterze informacyjnym zgodnie z § 3 pkt. 1, po zakończeniu działalności zobowiązany jest go usunąć. W przypadku pozostawienia szyldu w miejscu prowadzenia działalności, Zarząd obciążać będzie Reklamodawcę według obowiązujących
w Spółdzielni opłat do momentu jego usunięcia.

§11.

1. Podmioty umieszczające reklamy oraz nośniki reklam i informacji na terenie będącym w zarządzie Spółdzielni bez zgody Zarządu, będą wzywane do ich niezwłocznego usunięcia, a w przypadku niezastosowania się do wezwania, będą obciążane kosztami demontażu poniesionymi przez Spółdzielnię.

2. Reklamodawcy, którzy nie uiszczą w terminie wystawionej faktury, po otrzymaniu 2 monitów oraz po upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu będą wzywani do ich usunięcia, a w przypadku niezastosowania się do wezwania, będą obciążani kosztami demontażu poniesionymi przez Spółdzielnię.

3. W przypadku reklamy umieszczonej na stronie internetowej Spółdzielni, wydawanym przez spółdzielnię miesięczniku „Moja Spółdzielnia”, książeczkach opłat czynszowych stosuje się odrębne zasady, nie będące przedmiotem niniejszego regulaminu.

§12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13.

1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej SSM Nr 15/2016
z dnia 05.04.2016r. i ma zastosowanie począwszy od 05.04.2016r.

2. Regulamin niniejszy zostanie ogłoszony na stronie internetowej spółdzielni www.ssm.siemianowice.pl

TABELA OPŁAT ZA REKLAMY OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2020r.

Rodzaj reklamy

Wysokość
opłaty netto

1. reklama wolnostojąca

150,00zł/1m2/rok

2. reklama umieszczona na
elewacji budynku

180,00zl/1m2/rok

3. wywieszki reklamowe na
klatkach schodowych

8,50zł/szt./miesiąc